1. Home
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwarden

Artikel 1 Definities

 • 24bookprint – onderneming die natuurlijke personen en rechtspersonen faciliteert bij het laten drukken en uitgeven van boeken;
 • Gebruiker – iedere bezoeker van 24bookprint die gebruik maakt van de functionaliteit die 24bookprint biedt, zijnde het laten printen van boeken en het verkopen van boeken;
 • Klant – een persoon of rechtspersoon die niet zelf boeken op 24bookprint heeft, maar boeken van Gebruikers bestelt via de auteurswebshop of webshop van 24bookprint;
 • Persoon – individueel persoon of rechtspersoon;
 • Diensten – functionaliteiten en diensten die 24bookprint aan de Gebruiker ter beschikking stelt. Dit betreft zowel gratis diensten als betaaldiensten;
 • Goederen – producten die 24bookprint aanbiedt, in hoofdzaak zijn dit boeken;
 • Registreren – het invullen van naam, email en wachtwoord om een Account bij 24bookprint te krijgen;
 • Account – geregistreerde toegang tot de website van 24bookprint, waarbij een persoonlijk dashboard wordt aangemaakt;
 • Persoonlijk Dashboard – overzicht van alle activiteiten van de Gebruiker: de boeken, de bestellingen, de persoonlijke gegevens van de Gebruiker; optioneel: de verkopen en financiën, webshop van de Gebruiker;
 • Profiel – persoonlijke gegevens van de Gebruiker; deze gegevens zijn afgeschermd voor de buitenwereld; indien de Gebruiker boeken wenst te verkopen, dan is alleen de Auteursnaam openbaar;
 • Bestelling – de opdracht die Gebruiker geeft aan 24bookprint om boeken van de Gebruiker te drukken in het door de Gebruikers gewenste aantal en af te leveren op het door de Gebruiker opgegeven adres; alsmede de opdracht die een Klant geeft om boeken te kopen uit de webshop van 24bookprint dan wel de webshop van de Gebruiker;
 • Publiceren – het doorlopen van de publicatiestappen om een boek te publiceren en te verkopen; het staat Gebruiker vrij om wel of niet te publiceren.
 • Marketing en Verkoop – verzameling acties om de verkoop van de boeken van de Gebruiker te stimuleren;
 • Webshop Gebruiker – de persoonlijke webshop die de Gebruiker van 24bookprint krijgt met als doel te communiceren met de buitenwereld en boeken te verkopen;
 • Webshop – de webshop van 24bookprint.

Artikel 2 Identiteit van 24bookprint

24bookprint is onderdeel van Mybestseller Nederland B.V. (KvK 53426312) en gevestigd op de Delftsestraat 33, 3013AE, Rotterdam, Nederland. Mybestseller is aanbieder van printing on demand drukken van boeken, het publiceren van boeken en het verkopen van boeken. Mybestseller is in meer dan 8 Europese landen actief.

E-mail: info@24bookprint.com

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers en Klanten van 24bookprint.
 • 3.2 Voordat Diensten en/of Goederen bij 24bookprint worden afgenomen, wordt Gebruiker door 24bookprint op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden.
 • 3.3 Gebruikers dienen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voordat zij een boek via 24bookprint kunnen bestellen en publiceren. 
 • 3.4 Gebruikers kunnen de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment inzien op de website van 24bookprint.

Artikel 4 Diensten van 24bookprint

 • 4.1 Algemeen – 24bookprint is een online platform dat Gebruikers in staat stelt om snel en eenvoudig boeken en magazines te uploaden en te bestellen en te laten verzenden naar ieder gewenst adres. Daarnaast biedt 24bookprint gebruikers de mogelijkheid om boeken en magazines te verkopen (en te promoten) via de Webshop van 24bookprint en de Webshop van de Gebruiker. Klanten kunnen boeken, die gepubliceerd zijn door Gebruikers, kopen via 24bookprint.
 • 4.2 Printen – Gebruikers plaatsen hun boeken en magazines eenvoudig en veilig op het platform van 24bookprint zodat alleen zij zelf hun boeken kunnen bestellen; dit kan vanaf 1 exemplaar.
 • 4.3 Persoonlijk Dashboard – webpagina met een overzicht van alle activiteiten van de Gebruiker, waaronder een overzicht van alle bestellingen van de Gebruiker, inclusief PDF facturen van de individuele bestellingen.
 • 4.4 Verkopen – Als optie biedt 24bookprint de Gebruiker de mogelijkheid om ook boeken en magazines te verkopen. De Gebruiker bepaalt zelf of het boek ook wordt verkocht via 24bookprint.
 • 4.5 Marketing – Indien de Gebruiker boeken wenst te verkopen, dan biedt 24bookprint de Gebruiker een reeks aan promotie-activiteiten, waaronder een persoonlijke webshop en interfaces met sociale media en WhatsApp.
 • 4.6 Shop – 24bookprint stelt de Gebruiker kosteloos een persoonlijke webshop ter beschikking, indien Gebruiker het boek wenst te verkopen. Daarnaast biedt 24bookprint een algemene webshop waarin alle boeken van Gebruikers worden opgenomen die besloten hebben om hun boek te verkopen. Boeken die door Gebruiker of Klanten zijn gekocht worden afgeleverd bij het door Gebruiker opgegeven adres.
 • 4.7 Overige diensten – diensten die door 24bookprint ter beschikking worden gesteld dan wel worden geleverd en niet specifiek in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Specifieke Voorwaarden voor de Gebruiker

 • 5.1 De Gebruiker dient een account bij 24bookprint te hebben en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.
 • 5.2 De Gebruiker zal zich in het boek niet bedienen van haatzaaiende, racistische, discriminerende of aanstootgevende teksten. De Gebruiker zal geen plagiaat plegen in het boek en zich bedienen van de juiste bronvermeldingen daar waar dit relevant is.
 • 5.3 De Gebruiker zal de (community) functionaliteiten van 24bookprint niet misbruiken in de zin van het plaatsen van negatieve, opruiende en/of haatzaaiende teksten. 24bookprint heeft het recht om in voorkomend geval het account van de Gebruiker op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen.
 • 5.4 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van het boek, 24bookprint faciliteert het printen (en desgewenst uitgeven) van het boek van Gebruiker. In het geval van een (juridische) procedure of andersoortige aantijging tegen de Gebruiker en/of het boek, dient de Gebruiker daar actie op te ondernemen en de verantwoordelijkheid te dragen. De Gebruiker zal 24bookprint hiervoor niet aansprakelijk stellen. De Gebruiker vrijwaart 24bookprint van iedere aanspraak van derden in dit kader en is aansprakelijk voor alle schade, inclusief juridische kosten, die 24bookprint dientengevolge lijdt.
 • 5.5 De Gebruiker zal 24bookprint niet verantwoordelijk stellen voor het niet goed functioneren van de door 24bookprint aangeboden Diensten. De Gebruiker zal 24bookprint niet aansprakelijk stellen of – in welke zin dan ook – juridische stappen ondernemen tegen 24bookprint.
 • 5.6 De Gebruiker zal geen boek bij 24bookprint laten drukken en/of publiceren indien de Gebruiker niet volledig over de reproductie- dan wel uitgeefrechten beschikt, bijvoorbeeld doordat de uitgeefrechten reeds bij een derde partij zijn ondergebracht. Mocht de Gebruiker dit onverhoopt toch doen dan vrijwaart de Gebruiker 24bookprint voor iedere consequentie die dit kan hebben en draagt de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende zaken. Bestellingen die Gebruiker doet van boeken waarvan de Gebruiker niet over de rechten beschikt, worden niet door 24bookprint geleverd. 24bookprint zal het geld van de bestelling niet retourneren.
 • 5.7 Bij door de Gebruiker ondervonden gebreken in de door 24bookprint aangeboden functionaliteiten zal de Gebruiker 24bookprint terstond hierover informeren via e-mail.
 • 5.8 De Gebruiker geeft 24bookprint toestemming om het boek, eventueel met begeleidende informatie over de Gebruiker, te gebruiken voor promotionele activiteiten. Noot: Dit geldt alleen voor boeken die door Gebruiker te koop worden aangeboden. Boeken die Gebruiker alleen wenst te laten drukken, vallen niet onder deze bepaling. 24bookprint kan daarbij in ieder geval gebruik maken van widgets, sociale netwerken, persberichten, fora & blogs, tell-a-friend functies en samenwerkingen met zakelijke partners van 24bookprint.
 • 5.9 Het is de Gebruiker toegestaan om te verwijzen naar het feit dat het boek van de Gebruiker via 24bookprint te koop is, mits hij daarbij de reputatie van 24bookprint niet in gevaar brengt en de verwijzing geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom) rechten van 24bookprint 
 • 5.10 Communicatie. In het geval van vragen en/of klachten zal Gebruiker op een normale wijze, met inachtneming van gangbare normen en waarden, communiceren met de medewerkers van 24bookprint.
 • 5.11 Bestellingen. Gebruiker accepteert het feit dat boeken die voor Gebruiker worden gedrukt, maatwerk producten zijn en per stuk specifiek voor Gebruiker worden gemaakt. Dit betekent dat Gebruiker de gekochte boeken niet kan retourneren, tenzij er sprake is van een productiefout (zie artikel 8). Indien Bestellingen met een gebrek worden afgeleverd en Gebruiker wordt in het gelijk gesteld, dan drukt 24bookprint de Bestelling opnieuw, met de versies van het manuscript en omslag zoals deze waren op het moment van bestellen.
 • 5.12 Account. 24bookprint heeft het recht het account van de Gebruiker op ieder moment op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen indien de Gebruiker niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. 24bookprint is hierover geen verantwoording schuldig aan de Gebruiker en de Gebruiker zal 24bookprint niet aansprakelijk stellen voor welke directe en/of indirecte schade dan ook.

Artikel 6 Auteursrechten, Uitgeefrechten en Intellectueel Eigendom

 • 6.1 De Auteursrechten berusten te allen tijde bij de Gebruiker zelf. Dit is wettelijk zo geregeld.
 • 6.2 Van de boeken die Gebruiker laat drukken door 24bookprint moet de Gebruiker over de (reproductie)rechten beschikken. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor eventuele rechtszaken of andere schade als gevolg van het niet beschikken over de rechten van het boek. Bestellingen die Gebruiker doet van boeken waar Gebruiker niet over de rechten beschikt worden door 24bookprint, voor zover 24bookprint op het moment van drukken hiervan op de hoogte is, niet in productie genomen. 24bookprint zal het geld van de Bestelling niet restitueren. 24bookprint behoudt zich het recht voor om het Account van de Gebruiker per direct op non-actief te zetten.  
 • 6.2 24bookprint heeft het recht om boeken van Gebruiker te reproduceren en te verkopen zolang de Gebruiker actief is bij 24bookprint en zolang het boek van de Gebruiker in publicatie staat bij 24bookprint. Dit geldt niet voor boeken van Gebruiker die niet door Gebruiker te koop worden gezet.
 • 6.3 De Gebruiker kan op ieder gewenst moment besluiten te vertrekken bij 24bookprint. De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van de bestanden en – indien het boek is gepubliceerd – om het boek uit publicatie te halen.
 • 6.4 De website van 24bookprint, de functionaliteit van de website en de inhoud van de website (met uitzondering van de scripts en boeken) zijn intellectueel eigendom van 24bookprint en genieten auteursrechtelijke bescherming. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, openbaar te maken of voor andere dan in de Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 24bookprint.

Artikel 7 Specifieke Voorwaarden voor de Klant

 • 7.1 Account. De Klant die een Bestelling plaatst bij 24bookprint is vrij in de keuze om een account te nemen of niet.
 • 7.2 Bestelling. De Klant betaalt direct tijdens het plaatsen van een Bestelling. Na ontvangst van betaling ontvangt Klant een orderbevestiging waarin de verwachte levertijd wordt vermeld. De Klant kan geen rechten ontlenen aan de verwachte levertijd.
 • 7.3 Drukken en Verzenden. De boeken worden op verzoek van de Klant gedrukt en verzonden. Op het moment dat de Bestelling gereed is, wordt deze overgedragen aan de bezorgdienst en ontvangt Klant een verzendbevestiging.  
 • 7.4 Retourzending. Ondanks dat sprake is van maatwerk, waarbij de boeken specifiek voor de Klant worden gedrukt, heeft Klant het recht om de boeken binnen 14 dagen te retourneren zonder opgaaf van reden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht de goederen te hebben aanvaard. De klant dient de boeken in ongeschonden staat te retourneren naar 24bookprint en dient de verzendkosten zelf te betalen. Na ontvangst van de boeken en de vaststelling dat de boeken in ongeschonden staat zijn, zal 24bookprint het orderbedrag minus de verzendkosten retourneren binnen 6 werkdagen.
 • 7.5 De Klant kan bij vragen contact opnemen met de supportdesk van 24bookprint. Binnen 24 uur zal de Klant in de regel antwoord krijgen op de vraag.
 • 7.6 24bookprint is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van het werk dat de Klant heeft gekocht. Indien de Klant aanstoot neemt aan de inhound van het boek, dan dient de Klant 24bookprint te informeren, waarna 24bookprint de ‘Notice and Take Down’ procedure zal hanteren (zie artikel 11).
 • 7.7 24bookprint heeft het recht het account van de Klant op non-actief te zetten wanneer de Klant niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. 24bookprint is hierover geen verantwoording schuldig aan de Klant.

Artikel 8 Aanschaf van Diensten en Goederen bij 24bookprint

 • 8.1 24bookprint zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van de Diensten en Goederen. 24bookprint werkt met betrouwbare partners, onder andere op het gebied van opmaak, betalingen, printen en distributie.
 • 8.2 De prijzen van de Diensten en Goederen op de website en in de shop zijn inclusief BTW en zijn exclusief de verzendkosten (indien van toepassing). De verzendkosten worden getoond in het afrekenscherm.
 • 8.3 De prijzen van de Diensten en Goederen zijn onder voorbehoud van wijziging.
 • 8.4 De betaalmethodes staan aangegeven in het betaalscherm. Voor alle Diensten en Goederen geldt dat deze vooraf moeten worden afgerekend.
 • 8.5 De op de site aangegeven levertijden van de Diensten en Goederen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de verwachte levertijd die 24bookprint noemt op de orderbevestiging.
 • 8.6 Het afleveradres is het adres dat door de Gebruiker/Klant is aangegeven.
 • 8.7 Indien na ontvangst van de Bestelling blijkt dat de boeken niet in goede staat zijn afgeleverd dan kan de Gebruiker/Klant contact opnemen met 24bookprint en aangeven wat er mis is. 24bookprint verwacht dan foto’s die het gebrek duidelijk aantonen. Op basis hiervan zal 24bookprint besluiten om de boeken al dan niet opnieuw te maken en dit communiceren met de Gebruiker.
 • 8.8 24bookprint heeft, in geval van overmacht, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Gebruiker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, zonder dat 24bookprint gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1 24bookprint heeft haar site met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid ontwikkeld. 24bookprint is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door Gebruikers geplaatste inhoud op haar site. 24bookprint spant zich in dat kader wel in om de inhoud op haar site correct (niet onrechtmatig en niet strafbaar en conform de normen en waarden van 24bookprint) te laten zijn dan wel acties te ondernemen om onrechtmatige inhoud te verwijderen. Zie de artikelen 5 (specifieke Voorwaarden voor de Gebruiker) en 11 (Notice & Take Down).
 • 9.2 Wanneer Gebruikers zich registreren bij 24bookprint en een account krijgen, dienen ze gegevens in te voeren. 24bookprint is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de correctheid van de ingevoerde gegevens, die verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker.
 • 9.3 24bookprint is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige andere website die via een of meerdere links is verbonden met de website van 24bookprint.
 • 9.4 24bookprint is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade bij Gebruiker in het kader van uit te geven en/of uitgegeven boeken via 24bookprint.

Artikel 10 Privacy van persoonlijke gegevens

 • 10.1 24bookprint verwerkt persoonlijke gegevens als gevolg van haar dienstverlening. Deze gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verwerkt.
 • 10.2 24bookprint kent een Privacy Statement waarin wordt beschreven hoe 24bookprint omgaat met de persoonlijke gegevens. Het Privacy Statement vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden en de meest recente versie is altijd te lezen op de website van 24bookprint.

Artikel 11 Notice & Take Down

 • 11.1 24bookprint volgt de internationale gedragscode Notice and Take Down (NTD).
 • 11.2 Ieder Persoon is gerechtigd een melding te doen van (vermeend) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op de website van 24bookprint, met het verzoek om deze inhoud van de website van 24bookprint te verwijderen.
 • 11.3 De Persoon dient bij de melding 24bookprint volledig en juist te informeren over tenminste de volgende gegevens:
  • Contactgegevens van de Persoon
  • Gegevens die 24bookprint nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder tenminste de locatie (URL)
  • Een beschrijving waarom de inhoud volgens de gebruiker onrechtmatig en/of strafbaar is of waarom deze inhoud strijdig is met de door 24bookprint gepubliceerde criteria van ongewenste inhoud.
 • 11.4 24bookprint beoordeelt de melding binnen twee weken, waarna contact wordt opgenomen met de Persoon. Afhankelijk van een eerste analyse van de melding kunnen de volgende acties plaatshebben:
  • 24bookprint neemt contact op met de Gebruiker en komt er met de Gebruiker uit. 24bookprint informeert de Persoon.
  • 24bookprint verzoekt de Persoon contact op te nemen met de Gebruiker (na goedkeuring van de Gebruiker) met het doel onderling overeenstemming aangaande de publicatie te krijgen. 24bookprint zal als bemiddelaar optreden.
  • 24bookprint verwijdert de publicatie indien gebleken is dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbare zaken en informeert hierover de Gebruiker en de Persoon.
  • 24bookprint onderneemt geen actie, de Persoon wordt daarover geïnformeerd.
 • 11.5 Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor 24bookprint verifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval van een wettelijk bevel – van de Officier van Justitie.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 12.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere Gebruiker en Klant van het platform en de diensten van 24bookprint. Indien er vragen zijn over de Algemene Voorwaarden kan een email worden gestuurd naar: info@24bookprint.com.
 • 12.2 24bookprint kan eenzijdig de Algemene Voorwaarden aanpassen. 24bookprint toont op haar site altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.
 • 12.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 • 12.4 Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen Gebruiker en 24bookprint worden eerst  in alle redelijkheid tussen Gebruiker en 24bookprint besproken met het doel het geschil op te lossen. Onoplosbare geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland (rechtbank Rotterdam).