1. Home
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • 24Bookprint – onderneming die natuurlijke personen en rechtspersonen faciliteert bij het laten drukken en uitgeven van boeken;
 • Gebruiker / Auteur / Uitgever – iedere bezoeker van 24Bookprint die gebruik maakt van de functionaliteit die 24Bookprint biedt en boeken heeft op het platform van 24Bookprint met het doel deze te laten printen en eventueel te verkopen; 24Bookprint biedt de Gebruiker de mogelijkheid om boeken zelf te publiceren. 24Bookprint is niet de uitgever van het werk, de Gebruiker is de Uitgever; Indien de Gebruiker het werk publiceert of in meerdere aantallen laat drukken, dan wordt deze dus beschouwd als de Uitgever en dient als zodanig in deze Algemene Voorwaarden daar waar Gebruiker staat ook Uitgever worden gelezen.
 • Klant – een persoon of rechtspersoon die niet zelf boeken op 24Bookprint heeft, maar boeken van Gebruikers bestelt via de auteurswebshop of webshop van 24Bookprint;
 • Persoon – individueel persoon of rechtspersoon;
 • Diensten – functionaliteiten en diensten die 24Bookprint aan de Gebruiker ter beschikking stelt. Dit betreft zowel gratis diensten als betaaldiensten;
 • Goederen – producten die 24Bookprint aanbiedt, in hoofdzaak zijn dit boeken;
 • Registreren – het invullen van naam, email en wachtwoord om een Account bij 24Bookprint te krijgen;
 • Account – geregistreerde toegang tot de website van 24Bookprint, waarbij een persoonlijk dashboard wordt aangemaakt;
 • Persoonlijk Dashboard – overzicht van alle activiteiten van de Gebruiker: de boeken, de bestellingen, de persoonlijke gegevens van de Gebruiker; optioneel: de verkopen en financiën, webshop van de Gebruiker;
 • Profiel – persoonlijke gegevens van de Gebruiker; deze gegevens zijn afgeschermd voor de buitenwereld; indien de Gebruiker boeken wenst te verkopen, dan is alleen de Auteursnaam openbaar;
 • Bestelling – de opdracht die Gebruiker geeft aan 24Bookprint om boeken van de Gebruiker te drukken in het door de Gebruiker gewenste aantal en af te leveren op het door de Gebruiker opgegeven adres; alsmede de opdracht die een Klant geeft om boeken te kopen uit de webshop van 24Bookprint dan wel de webshop van de Gebruiker;
 • Het Werk – het boek, het e-book, de PDF of iedere andere verschijningsvorm die de Gebruiker publiceert of laat drukken;
 • Publiceren – het doorlopen van de publicatiestappen om een boek te publiceren en te verkopen; het staat Gebruiker vrij om wel of niet te publiceren; indien de Gebruiker het werk publiceert, dan wordt de Gebruiker ook de Uitgever van het werk;
 • Marketing en Promotie – verzameling acties om de verkoop van de boeken van de Gebruiker te stimuleren;
 • Webshop Gebruiker / Uitgever – de persoonlijke webshop die de Gebruiker / Uitgever van 24Bookprint krijgt met als doel te communiceren met de buitenwereld en boeken te verkopen;
 • Webshop – de webshop van 24Bookprint.

Artikel 2 Identiteit van 24Bookprint

24Bookprint is onderdeel van Mijnbestseller Nederland B.V. (KvK 53426312) en gevestigd op de Delftsestraat 33, 3013AE, Rotterdam, Nederland. Mijnbestseller Nederland B.V. is aanbieder van printing on demand drukken van boeken, het publiceren van boeken en het verkopen van boeken. 24Bookprint is in meer dan 8 Europese landen actief.

E-mail: info@24bookprint.com

Artikel 3 Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers en Klanten van 24Bookprint.
 • 3.2 Voordat Diensten en/of Goederen bij 24Bookprint worden afgenomen, wordt Gebruiker door 24Bookprint op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden.
 • 3.3 Gebruikers dienen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voordat zij een boek via 24Bookprint kunnen bestellen en/of publiceren. 
 • 3.4 Gebruikers kunnen de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment inzien op de website van 24Bookprint.

Artikel 4 Diensten van 24Bookprint

 • 4.1 Algemeen – 24Bookprint is een online platform dat Gebruikers in staat stelt om snel en eenvoudig boeken en magazines te uploaden en te bestellen en te laten verzenden naar ieder gewenst adres. Daarnaast biedt 24Bookprint gebruikers de mogelijkheid om boeken en magazines te verkopen (en te promoten). 
 • 4.2 Printen – Gebruikers plaatsen hun boeken en magazines eenvoudig en veilig op het platform van 24Bookprint zodat alleen zij zelf hun boeken kunnen bestellen; dit kan vanaf 1 exemplaar. Klanten kunnen boeken van Gebruikers bestellen. De boeken worden via Printing-on-Demand (PoD) per stuk gedrukt.
 • 4.3 Persoonlijk Dashboard – webpagina met een overzicht van alle activiteiten van de Gebruiker, waaronder een overzicht van alle bestellingen van de Gebruiker, inclusief PDF facturen van de individuele bestellingen.
 • 4.4 Verkopen en Royalty – 24Bookprint biedt de Gebruiker de mogelijkheid om ook boeken en magazines te verkopen via de Webshop van 24Bookprint en de Webshop van de Gebruiker. De Gebruiker geldt ook als Uitgever van het werk. Klanten kunnen boeken, die gepubliceerd zijn door Gebruikers, kopen via 24Bookprint. 24Bookprint betaalt maandelijks de royalty aan de Gebruiker indien deze meer dan €10 bedragen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het invullen en up-to-date houden van de bankgegevens in het account van de Gebruiker. Eenmaal per jaar, aan het eind van het jaar, worden royalty onder €10 betaald. Royalty onder €1 wordt niet betaald. 
 • 4.5 Marketing – Indien de Gebruiker boeken wenst te verkopen, dan biedt 24Bookprint de Gebruiker een reeks aan promotie activiteiten, waaronder een persoonlijke webshop en interfaces met sociale media en WhatsApp.
 • 4.6 Shop – 24Bookprint stelt de Gebruiker kosteloos een persoonlijke webshop ter beschikking, indien Gebruiker het boek wenst te verkopen. Daarnaast biedt 24Bookprint een algemene webshop waarin alle boeken van Gebruikers worden opgenomen die besloten hebben om hun boek te verkopen. Boeken die door Gebruiker of Klanten zijn gekocht worden afgeleverd bij het door Gebruiker opgegeven adres.
 • 4.7 Overige diensten – diensten die door 24Bookprint ter beschikking worden gesteld dan wel worden geleverd en niet specifiek in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Specifieke Voorwaarden voor de Gebruiker

 • 5.1 De Gebruiker dient een account bij 24Bookprint te hebben en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.
 • 5.2 De Gebruiker zal zich in het boek niet bedienen van haatzaaiende, racistische, discriminerende of aanstootgevende teksten. De Gebruiker zal geen plagiaat plegen in het boek en zich bedienen van de juiste bronvermeldingen daar waar dit relevant is.
 • 5.3 De Gebruiker zal de (community) functionaliteiten van 24Bookprint niet misbruiken in de zin van het plaatsen van negatieve, opruiende en/of haatzaaiende teksten. 24Bookprint heeft het recht om in voorkomend geval het account van de Gebruiker op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen.
 • 5.4 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van het boek, 24Bookprint faciliteert het printen (en desgewenst uitgeven) van het boek van Gebruiker. In het geval van een (juridische) procedure of andersoortige aantijging tegen de Gebruiker en/of het boek, dient de Gebruiker daar actie op te ondernemen en de verantwoordelijkheid te dragen. De Gebruiker zal 24Bookprint hiervoor niet aansprakelijk stellen. De Gebruiker vrijwaart 24Bookprint van iedere aanspraak van derden in dit kader en is aansprakelijk voor alle schade, inclusief juridische kosten, die 24Bookprint dientengevolge lijdt.
 • 5.5 De Gebruiker zal 24Bookprint niet verantwoordelijk stellen voor het niet goed functioneren van de door 24Bookprint aangeboden Diensten. De Gebruiker zal 24Bookprint niet aansprakelijk stellen of – in welke zin dan ook – juridische stappen ondernemen tegen 24Bookprint.
 • 5.6 De Gebruiker zal geen boek bij 24Bookprint laten drukken en/of publiceren indien de Gebruiker niet volledig over de reproductie- dan wel uitgeefrechten beschikt, bijvoorbeeld doordat de uitgeefrechten reeds bij een derde partij zijn ondergebracht. Mocht de Gebruiker dit onverhoopt toch doen dan vrijwaart de Gebruiker 24Bookprint voor iedere consequentie die dit kan hebben en draagt de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende zaken. Bestellingen die Gebruiker doet van boeken waarvan de Gebruiker niet over de rechten beschikt, worden niet door 24Bookprint geleverd. 24Bookprint zal het geld van de bestelling niet retourneren.
 • 5.7 Bij door de Gebruiker ondervonden gebreken in de door 24Bookprint aangeboden functionaliteiten zal de Gebruiker 24Bookprint terstond hierover informeren via e-mail.
 • 5.8 De Gebruiker geeft 24Bookprint toestemming om het boek, eventueel met begeleidende informatie over de Gebruiker, te gebruiken voor promotionele activiteiten. Noot: Dit geldt alleen voor boeken die door Gebruiker te koop worden aangeboden. Boeken die Gebruiker alleen wenst te laten drukken, vallen niet onder deze bepaling. 24Bookprint kan daarbij in ieder geval gebruik maken van widgets, sociale netwerken, persberichten, fora & blogs, tell-a-friend functies en samenwerkingen met zakelijke partners van 24Bookprint.
 • 5.9 Het is de Gebruiker toegestaan om te verwijzen naar het feit dat het boek van de Gebruiker via 24Bookprint te koop is, mits hij daarbij de reputatie van 24Bookprint niet in gevaar brengt en de verwijzing geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom) rechten van 24Bookprint 
 • 5.10 Communicatie. In het geval van vragen en/of klachten zal Gebruiker op een normale wijze, met inachtneming van gangbare normen en waarden, communiceren met de medewerkers van 24Bookprint.
 • 5.11 Bestellingen. Gebruiker accepteert het feit dat boeken die voor Gebruiker worden gedrukt, maatwerk producten zijn en per stuk specifiek voor de Gebruiker worden gemaakt. Dit betekent dat Gebruiker de gekochte boeken niet kan retourneren, tenzij er sprake is van een productiefout (zie artikel 8). Indien Bestellingen met een gebrek worden afgeleverd en Gebruiker wordt in het gelijk gesteld, dan drukt 24Bookprint de Bestelling opnieuw, met de versies van het manuscript en omslag zoals deze waren op het moment van bestellen. Het bedrag van de bestelling wordt niet gerestitueerd.
 • 5.12 Account. 24Bookprint heeft het recht het account van de Gebruiker op ieder moment op non-actief te zetten en de boeken uit publicatie te halen. 24Bookprint is hierover geen verantwoording schuldig aan de Gebruiker en de Gebruiker zal 24Bookprint niet aansprakelijk stellen voor welke directe en/of indirecte schade dan ook.
 • 5.13 Uitgever. De Gebruiker is in juridische zin de uitgever van het werk en als zodanig volledig aansprakelijk voor claims van derden aangaande de publicatie en reproductie van het werk. 24Bookprint stelt de Gebruiker in staat om het werk te laten drukken, te publiceren en te verkopen. Het staat Gebruiker vrij om de naam van 24Bookprint te gebruiken, bijvoorbeeld in de colofon pagina, in de vorm van “Gepubliceerd en gedrukt via 24Bookprint”. Daar waar in de Algemene Voorwaarden wordt gerept over de Gebruiker en de Gebruiker het werk publiceert dan wel bestelt in meerdere aantallen, dient naast Gebruiker ook Uitgever te worden gelezen.

Artikel 6 Auteursrechten, Uitgeefrechten en Intellectueel Eigendom

 • 6.1 De auteursrechten berusten te allen tijde bij de Gebruiker zelf. Dit is wettelijk zo geregeld.
 • 6.2 Van de boeken die Gebruiker laat drukken door 24Bookprint en van de boeken die Gebruiker publiceert moet de Gebruiker over de juiste reproductie- en publicatierechten beschikken. Gebruiker is volledig aansprakelijk voor eventuele rechtszaken of andere schade als gevolg van het niet beschikken over de juiste rechten van het boek. Bestellingen die Gebruiker doet van boeken waar Gebruiker niet over de rechten beschikt worden door 24Bookprint, voor zover 24Bookprint op het moment van drukken hiervan op de hoogte is, niet in productie genomen. 24Bookprint zal het geld van de Bestelling niet restitueren. 24Bookprint behoudt zich het recht voor om het Account van de Gebruiker per direct op non-actief te zetten. In geval van een dreigend proces, kan 24Bookprint genoodzaakt zijn om de gegevens van Gebruiker  over te dragen aan de autoriteiten en of andere instanties.
 • 6.3 24Bookprint heeft het recht om boeken van Gebruiker te reproduceren en te verkopen zolang de Gebruiker actief is bij 24Bookprint en zolang het boek van de Gebruiker in publicatie staat bij 24Bookprint. Dit geldt niet voor boeken van Gebruiker die niet door Gebruiker te koop worden gezet. Het recht om te verkopen vervalt nadat de boeken door de Gebruiker uit publicatie zijn gehaald. Binnen 24 uur is het boek van Gebruiker niet meer te koop via de webshop van 24Bookprint en de auteurswebhop van de Gebruiker.
 • 6.4 De Gebruiker kan op ieder gewenst moment besluiten te vertrekken bij 24Bookprint. De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van de bestanden en – indien het boek is gepubliceerd – om het boek uit publicatie te halen. 24Bookprint zal dan binnen 24 uur het boek van de webshop en de auteurswebshop halen. 
 • 6.5 De website van 24Bookprint, de functionaliteit van de website en de inhoud van de website (met uitzondering van de scripts en boeken) zijn intellectueel eigendom van 24Bookprint en genieten auteursrechtelijke bescherming. Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren, openbaar te maken of voor andere dan in de Algemene Voorwaarden opgenomen doeleinden te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 24Bookprint.

Artikel 7 Aanschaf van Diensten en Goederen bij 24Bookprint: Algemeen

 • 7.1 24Bookprint zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van de Diensten en Goederen. 24Bookprint werkt met betrouwbare partners, onder andere op het gebied van redactie, correctie, opmaak, betalingen, printen en distributie.
 • 7.2 De prijzen van de Diensten en Goederen op de website en in de shop zijn inclusief BTW en zijn exclusief de verzendkosten (indien van toepassing). De verzendkosten worden getoond in het afrekenscherm.
 • 7.3 De prijzen van de Diensten en Goederen zijn onder voorbehoud van wijziging.
 • 7.4 De betaalmethodes staan aangegeven in het betaalscherm. Voor alle Diensten en Goederen geldt dat deze vooraf moeten worden afgerekend.
 • 7.5 De op de site aangegeven levertijden van de Diensten en Goederen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de verwachte levertijd die 24Bookprint noemt op de orderbevestiging.
 • 7.6 Het afleveradres is het adres dat door de Gebruiker/Klant is aangegeven. Nadat de Gebruiker/Klant heeft betaald ontvangt deze een orderbevestiging. Deze email moet door de Gebruiker /Klant goed worden gecontroleerd op juistheid. Eventuele fouten in het adres moet per direct worden doorgegeven aan 24Bookprint. Bij een verkeerd ingevoerd adres vervalt de verantwoordelijkheid voor 24Bookprint om op het juiste adres af te leveren. De Gebruiker/Klant is verantwoordelijk voor de schade cq extra te maken kosten.
 • 7.7 Op het moment dat de boeken worden overgedragen aan de bezorgdienst ontvangt de Gebruiker/Klant een verzendbevestiging met daarin de tracking code. De Gebruiker/Klant is verantwoordelijk voor het volgen van de status van de bezorging en voor de ontvangst van de Goederen, ook wanneer dit betekent dat de Goederen moeten worden opgehaald bij een pick-up point.
 • 7.8 Indien de boeken worden geretourneerd naar 24Bookprint omdat de Gebruiker / Klant een verkeerd adres heeft opgegeven of de boeken niet in ontvangst heeft genomen of niet heeft opgehaald bij een pick-up point, dan kan 24Bookprint de Goederen nog een keer versturen tegen extra betaling door de Gebruiker/Klant. 24Bookprint zal het aankoopbedrag in voorkomende gevallen niet restitueren. 24Bookprint bewaart geretourneerde boeken maximaal 4 weken. Indien de geretourneerde boeken niet binnen deze termijn zijn gereclameerd, dan worden ze vernietigd. 
 • 7.9 Indien na ontvangst van de Bestelling blijkt dat de boeken niet in goede staat zijn afgeleverd dan kan de Gebruiker/Klant contact opnemen met 24Bookprint en aangeven wat er mis is. 24Bookprint verwacht dan foto’s die het gebrek duidelijk aantonen. Op basis hiervan zal 24Bookprint besluiten om de boeken al dan niet opnieuw te maken en dit communiceren met de Gebruiker.
 • 7.10 24Bookprint heeft, in geval van overmacht, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Gebruiker wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, zonder dat 24Bookprint gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • 7.11 De boeken worden via Printing-on-Demand (PoD) per exemplaar gedrukt. Internationaal gelden er marges bij de productie van PoD, deze marges bedragen 3mm. Klachten die vallen binnen de marge van 3mm worden niet gehonoreerd.  

Artikel 8 Aanschaf van goederen en diensten: Specifieke Voorwaarden voor de Gebruiker

 • 8.1 Versies: op het moment dat Gebruiker eigen boeken bestelt worden de versies van het manuscript en de omslag gebruikt die op dat moment in het publicatieplatform staan. Wijzigingen in manuscript of omslag nadat is besteld worden niet meegenomen. 24Bookprint adviseert Gebruiker de bestanden goed te controleren voordat er wordt besteld. Indien een isbn voor een boek tegelijkertijd wordt besteld met datzelfde boek, dan wordt het isbn natuurlijk niet op de omslag van het boek geprint.
 • 8.2 Wijziging van een bestelling: het is niet mogelijk om een order te wijzigen na de bestelling indien het gaat om het aantal bestelde boeken of de te gebruiken versie van het manuscript of de omslag. Alle processen zijn vergaand geautomatiseerd en vaak wordt binnen 1 uur reeds begonnen met de productie van de boeken. Het afleveradres kan in de regel binnen 24 uur na de bestelling nog wel worden gewijzigd indien hier een fout in staat.
 • 8.3 Annuleren van een bestelling: een bestelling kan niet worden geannuleerd. De boeken worden on demand gemaakt, de processen zijn vergaand geautomatiseerd en de productie van de boeken begint vaak al binnen een uur.
 • 8.4 Retourneren van een bestelling: De Gebruiker verplicht zich met de bestelling tot aankoop van de boeken en zal geen reclamatie indienen tenzij de boeken niet goed zijn gedrukt. De Gebruiker accepteert dat de boeken specifiek voor de Gebruiker worden gemaakt via printing on demand en dat de gekochte boeken niet kunnen worden geretourneerd. 24Bookprint accepteert het retourneren van boeken van de Auteur niet, anders dan dat er een aantoonbaar gebrek aan de boeken is als gevolg van een fout bij het drukken of verzenden. Zie hiervoor artikel 7.7.  
 • 8.5 24Bookprint adviseert de Gebruiker nadrukkelijk om eerst proefexemplaren te bestellen, die grondig te controleren –  bij voorkeur met meelezers – en pas te publiceren nadat vastgesteld is dat het boek (omslag, manuscript en de publicatie-informatie) goed is. Boeken waarvoor geen proefexemplaren zijn gekocht en die uit publicatie moeten worden gehaald en support door 24Bookprint behoeven, krijgen een lage prioriteit in support. De kosten als gevolg van klachten over boeken die leiden tot het retourneren van de boeken worden in mindering gebracht op de royalty van de Gebruiker. 
 • 8.6 Diensten: 24Bookprint biedt diverse Diensten aan Gebruikers, waaronder, en niet limitatief, correctie, redactie, coaching, opmaak manuscript, ontwerp omslag en epub creatie. Indien een Gebruiker een dienst afneemt dan zullen 24Bookprint en Gebruiker eerst via email overeenstemming bereiken over de inhoud van de Dienst, wat er wordt opgeleverd en de prijs van de Dienst. 24Bookprint kan een aanbetaling van 50% verlangen voordat begonnen wordt met de Dienst. Na het realiseren van de Dienst zal Gebruiker het resterende bedrag op basis van een door 24Bookprint gestuurde factuur betalen.
 • 8.7 Aanschaf ISBN: Het ISBN is de unieke identificatie van een boek. Het wordt over de hele wereld gebruikt om boeken te registreren zodat bijvoorbeeld boekhandels weten om welk boek het gaat. Iedere verschijningsvorm van een boek (zoals hardcover, paperback en ebook) moet een apart ISBN hebben. Het ISBN is alleen noodzakelijk indien de auteur via de boekhandels wenst te verkopen. De aanschaf is eenmalig, er zijn geen periodieke kosten aan verbonden. Het ISBN is gekoppeld aan een boek en is niet overdraagbaar naar een ander boek. Indien het boekformaat, de coverafwerking, de verschijningsvorm of papiersoort wordt aangepast, vervalt onherroepelijk het ISBN. Ditzelfde geldt wanneer het manuscript ingrijpend wordt gewijzigd. Het ISBN wordt binnen circa één uur toegekend aan het boek. De auteur plaatst het ISBN in het manuscript, wij plaatsen het automatisch op de achterkant van de omslag. Ieder boek, waarvoor een ISBN is aangeschaft en ouder is dan drie maanden, wordt door ons aangemeld bij Bureau ISBN. Nadat een ISBN aan Bureau ISBN is aangemeld staat deze voor altijd geregistreerd in hun database. Bookmundo werkt niet mee aan een verwijderingsverzoek uit deze database.

Artikel 9 Aanschaf van goederen: Specifieke Voorwaarden voor de Klant

 • 9.1 Account. De Klant die een Bestelling plaatst bij 24Bookprint is vrij in de keuze om een account te nemen of niet. Ook zonder een account zijn boeken te bestellen en te betalen.
 • 9.2 Bestelling. De Klant betaalt direct tijdens het plaatsen van een Bestelling. Na ontvangst van betaling ontvangt Klant een orderbevestiging waarin de verwachte levertijd wordt vermeld. De Klant kan geen rechten ontlenen aan deze verwachte levertijd.
 • 9.3 Drukken en Verzenden. De boeken worden op verzoek van de Klant gedrukt en verzonden. Op het moment dat de Bestelling gereed is, wordt deze overgedragen aan de bezorgdienst en ontvangt Klant een verzendbevestiging.  
 • 9.4 Retourzending. Ondanks dat sprake is van maatwerk, waarbij de boeken specifiek voor de Klant worden gedrukt en er in feite geen recht op retour is, heeft de Klant het recht om de boeken binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van reden. Indien de Klant meerdere boeken van dezelfde titel heeft gekocht dan is de Klant slechts gerechtigd om slechts 1 exemplaar te retourneren. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt de Klant geacht de goederen te hebben aanvaard. In geval van retour binnen 14 dagen dient de Klant de boeken in ongeschonden staat te retourneren naar 24Bookprint en dient de Klant de verzendkosten zelf te betalen. Na ontvangst van de boeken en de vaststelling dat de boeken in ongeschonden staat zijn, zal 24Bookprint het orderbedrag minus de verzendkosten retourneren binnen zes werkdagen.
 • 9.5 De Klant kan bij vragen contact opnemen met de supportdesk van 24Bookprint. Binnen 24 uur zal de Klant in de regel antwoord krijgen op de vraag.
 • 9.6 24Bookprint is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van het werk dat de Klant heeft gekocht. Indien de Klant aanstoot neemt aan de inhoud van het boek, dan dient de Klant 24Bookprint te informeren, waarna 24Bookprint de ‘Notice and Take Down’ procedure zal hanteren (zie artikel 11).
 • 9.7 24Bookprint heeft het recht het account van de Klant op non-actief te zetten wanneer de Klant niet voldoet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. 24Bookprint is hierover geen verantwoording schuldig aan de Klant.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 10.1 24Bookprint heeft haar site met de grootst mogelijke integriteit en zorgvuldigheid ontwikkeld. 24Bookprint is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door Gebruikers geplaatste inhoud op haar site. 24Bookprint spant zich in dat kader wel in om de inhoud op haar site correct (niet onrechtmatig en niet strafbaar en conform de normen en waarden van 24Bookprint) te laten zijn dan wel acties te ondernemen om onrechtmatige inhoud te verwijderen. Zie de artikelen 5 (specifieke Voorwaarden voor de Gebruiker) en 11 (Notice & Take Down).
 • 10.2 Wanneer Gebruikers zich registreren bij 24Bookprint en een account krijgen, dienen ze gegevens in te voeren. 24Bookprint is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de correctheid van de ingevoerde gegevens, die verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker.
 • 10.3 24Bookprint is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige andere website die via een of meerdere links is verbonden met de website van 24Bookprint.
 • 10.4 24Bookprint is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade bij Gebruiker in het kader van uit te geven en/of uitgegeven boeken via 24Bookprint.

Artikel 11 Privacy van persoonlijke gegevens

 • 11.1 24Bookprint verwerkt persoonlijke gegevens als gevolg van haar dienstverlening. Deze gegevens worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verwerkt.
 • 11.2 24Bookprint kent een Privacy Statement waarin wordt beschreven hoe 24Bookprint omgaat met de persoonlijke gegevens. Het Privacy Statement vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden en de meest recente versie is altijd te lezen op de website van 24Bookprint.

Artikel 12 Notice & Take Down

 • 12.1 24Bookprint volgt de internationale gedragscode Notice and Take Down (NTD).
 • 12.2 Ieder Persoon is gerechtigd een melding te doen van (vermeend) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op de website van 24Bookprint, met het verzoek om deze inhoud van de website van 24Bookprint te verwijderen.
 • 12.3 De Persoon dient bij de melding 24Bookprint volledig en juist te informeren over tenminste de volgende gegevens:
  • Contactgegevens van de Persoon
  • Gegevens die 24Bookprint nodig heeft om de inhoud te kunnen beoordelen, waaronder tenminste de locatie (URL)
  • Een beschrijving waarom de inhoud volgens de gebruiker onrechtmatig en/of strafbaar is of waarom deze inhoud strijdig is met de door 24Bookprint gepubliceerde criteria van ongewenste inhoud.
 • 12.4 24Bookprint beoordeelt de melding binnen twee weken, waarna contact wordt opgenomen met de Persoon. Afhankelijk van een eerste analyse van de melding kunnen de volgende acties plaatshebben:
  • 24Bookprint neemt contact op met de Gebruiker en komt er met de Gebruiker uit. 24Bookprint informeert de Persoon.
  • 24Bookprint verzoekt de Persoon contact op te nemen met de Gebruiker (na goedkeuring van de Gebruiker) met het doel onderling overeenstemming aangaande de publicatie te krijgen. 24Bookprint zal als bemiddelaar optreden.
  • 24Bookprint verwijdert de publicatie indien gebleken is dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid of strafbare zaken en informeert hierover de Gebruiker en de Persoon.
  • 24Bookprint onderneemt geen actie, de Persoon wordt daarover geïnformeerd.
 • 12.5 Meldingen in het kader van een opsporingsonderzoek betreffende een strafbaar feit moeten voor 24Bookprint verifieerbaar afkomstig zijn van een controle- of opsporingsdienst, of – in geval van een wettelijk bevel – van de Officier van Justitie.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 13.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere Gebruiker en Klant van het platform en de diensten van 24Bookprint. Indien er vragen zijn over de Algemene Voorwaarden kan een email worden gestuurd naar: info@24Bookprint.com.
 • 13.2 24Bookprint kan eenzijdig de Algemene Voorwaarden aanpassen. 24Bookprint toont op haar site altijd de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.
 • 13.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 • 13.4 Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen tussen Gebruiker en 24Bookprint worden eerst  in alle redelijkheid tussen Gebruiker en 24Bookprint besproken met het doel het geschil op te lossen. Onoplosbare geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland (rechtbank Rotterdam).

Rotterdam, januari 2023